Pokyny pro používání a ošetřování vlajek

Vhodný způsob umístění a používání vlajek.
Vlajka musí volně vlát tak, aby nenarážela na stožáry, stromy, dráty, stěny budov apod. Při bouřlivém počasí nebo silném větru nad 40km/h je nutno vlajku sundat, aby nedošlo k jejímu poškození. Vlajka musí být vyprána včas a to dříve, než je špína již trvale fixována do vlákna vlajkoviny!!!
Důležité: při mechanickém poškození vlajky od ostrých předmětů, př. vlivem silného větru apod., je nutno tuto neprodleně poslat výrobci k opravě, aby nedošlo k zvětšování poškození a k znehodnocení vlajky.


Čištení, praní a žehlení vlajek


Vlajka ze 100% PES vlajkoviny může být prána v každé běžné pračce s přidáním značkových pracích prostředků při teplotě praní do 60 °C v cyklu pro jemné prádlo se slabým odstředěním. Silně ušpinený kus muže být ošetřen lehkým mnutím za použití tekutého mýdla. Škrábání nebo intenzivní drhnutí pusobí na vlajku nepříznivě. Nedoporučujeme vlajku podrobovat chemickému čistění nebo benzínové lázni. Mohlo by dojít k poškození stálosti barevnosti. Vlajku v žádném případě nesušte v sušičce. Není běžné ani potřebné vlajku žehlit. Pro vnitřní dekoraci se může žehlit s ohledem na základní materiál, tedy s teplotou předepsanou pro 100% PES. Při vnějším použití je lepší vlajku pověsit ještě mokrou na vlajkový stožár.

 

Pravidla pro vyvěšování státních vlajek.

Vyvěšování státní vlajky České republiky.

Základní pravidla o používání státních symbolů a vyvěšování státní vlajky najdeme v zákoně č. 352/2001 Sb., v platném znění, které mj. praví:

§ 7

    (1) Státní vlajku vyvěšují oprávněné osoby uvedené v § 2 písm. a) až t) na budovách, v nichž sídlí, při příležitosti státních svátků, při příležitostech republikového významu vyhlášených Ministerstvem vnitra nebo příležitostech místního významu vyhlášených krajem nebo obcí.
    (2) Vlajková výzdoba začíná zpravidla v 16 hodin dne předcházejícího a končí v 8 hodin dne následujícího po dni uvedeném v odstavci 1.
    (3) Při příležitostech uvedených v odstavci 1 lze namísto státní vlajky použít její napodobeninu s odlišným vzájemným poměrem šířky a délky.
    (4) Na budovách, v nichž sídlí oprávněné osoby uvedené v § 2 písm. a) až o), může být státní vlajka vyvěšena trvale.
    (5) Státní vlajku mohou vyvěšovat vedoucí diplomatických misí a konzulárních úřadů České republiky na služebních dopravních prostředcích, a to při slavnostních příležitostech a pokud je to v zemi jejich působení obvyklé.
    (6) Ostatní fyzické a právnické osoby a organizační složky státu mohou užít státní vlajku vhodným a důstojným způsobem kdykoliv.

§ 8

1. Vyvěšují-li se se státní vlajkou současně státní vlajky jiných států, umístí se státní vlajka vždy na nejčestnější místo; to je z čelního pohledu na objekt:

    a) vlevo při vyvěšení 2 státních vlajek,
    b) uprostřed při vyvěšení lichého počtu státních vlajek, nebo
    c) v prostřední dvojici vlevo při vyvěšení sudého počtu státních vlajek

2. Pravidla stanovená v odstavci 1 při vyvěšení státní vlajky s jinými vlajkami:

Pokud vyvěšujeme vysoký počet vlajek, je dobré dodržovat mezinárodní zvyklosti, kdy je čestné místo vlevo na počátku řady a ostatně posloupně dle abecedy. U mezinárodních akcí, kde máme například více, jak 100 účastníků se četné místo hledá obtížně. Volíme pak alternativu, že domácí vlajka umísťuje ještě jednou na konec řady. Pokud vyvěšujeme vlajky i jiné než státní, pak se podobná pravidla vztahují i na ně, přičemž je nutné dodržet hierarchii vlajek dle jejich druhů. Máme následující kombinace vlajek:

    1. státní vlajka (vlajky)
    2. vlajky členských států federací či jiných vyšších územně správních celků (v ČR krajů)
    3. vlajky nižších územně správních celků (např. provincií v členských státech federací)
    4. vlajky obcí (bez rozdílu, jde-li o město či obec)
    5. vlajky městských částí, obvodů
    6. vlajky mezinárodních organizací
    7. vlajky organizací
    8. vlajky firemní (nikoliv reklamní)

Členské státy EU dávají svoji státní vlajku na čestné místo, pořadí:

    1. státní vlajka
    2. vlajka EU
    3. vlajka regionu
    4. vlajka departementu
    5. vlajka obce

§ 9

Při užívání státní vlajky musí být dodržena tato pravidla:

    a) při vodorovném umístění směřuje modrý klín vpravo při čelním pohledu na objekt, na němž je vlajka umístěna; bílá barva je vždy nahoře,
    b) při svislém umístění je při čelním pohledu na objekt, na němž je státní vlajka umístěna, bílá barva vždy vlevo a modrý klín směřuje vždy dolů,
    c) státní vlajka se vyvěšuje jen na čelní straně budovy,
    d) státní vlajka se umísťuje vždy v předsednictvu shromáždění, žerď pro státní vlajku se umísťuje vlevo od řečnického pultu při čelním pohledu na tento pult,
    e) státní vlajka nesmí být použita k zahalení pomníku nebo desky, jež mají být odhaleny,
    f) vlajková žerď nesmí být opatřena žádnými ozdobami a kromě státní vlajky na ni nesmí být upevněna žádná jiná vlajka,
    g) státní vlajka se vztyčuje a snímá bez přerušování; při vztyčování a při snímání se státní vlajka nesmí dotýkat země,
    h) při užití státní vlajky na znamení smutku se státní vlajka spustí na půl žerdi,
    i) při smutečních obřadech nesmí být státní vlajka spouštěna spolu s rakví do hrobu nebo žároviště,
    j) na státní vlajce nesmí být žádný text, vyobrazení, obraz, znak nebo odznak, kytice, smuteční závoj a nesmí být svazována do růžice,
    k) státní vlajka nesmí být používána v poškozeném nebo znečištěném stavu.Kontakt

Direct Media, s.r.o.
Špitálka 8, CZ - 602 00 BRNO
IČ: 63479613, DIČ: CZ63479613

Ing. Zdeněk Maňák, Dis.
obchodní manager
vlajky@directmedia.cz

mobil: +420 777 715 002